Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2013

doubletrouble
Reposted fromiminlove iminlove viapariss pariss
doubletrouble
doubletrouble
3454 64f9
Reposted fromkreatura kreatura viapariss pariss
doubletrouble
Pupils On Rue De Rivoli, Paris, 1978. Photographed by Robert Doisneau.
Reposted fromidzsobie idzsobie viapariss pariss
doubletrouble

January 23 2013

doubletrouble
8231 b636
Reposted fromsaffron saffron viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
doubletrouble
Pamiętam, któregoś ranka wstałam o świcie. Poczułam, że życie stoi przede mną otworem. Pamiętam jak pomyślałam: Oto początek szczęścia. W tej chwili się zaczyna, i od tej chwili zawsze będę je odczuwać. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że to nie był początek. To było szczęście. Ta chwila. Właśnie wtedy.
— "Godziny" reż. Stephen Daldry

January 12 2013

doubletrouble
0672 bb40
Reposted fromgret gret viagoniewicz goniewicz
doubletrouble

Piętnaście po czwartej rano wszystko wydaje się możliwe. Absolutnie wszystko.

— Stephen King
Reposted fromoblivious oblivious viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
Nigdy nie chciałem więcej, dopóki nie poznałem Ciebie.
— Pięćdziesiąt twarzy Greya
Reposted fromcatchthemoment catchthemoment viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
1736 692f 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
2130 f269
Reposted fromamatore amatore viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
doubletrouble
8580 3c1e
"Wtedy umarłam po raz pierwszy."
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
1467 905b
Reposted fromblond blond viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
doubletrouble
"Każdy z nas ma osobę, w którą mógłby wpatrywać się bez opamiętania."
Reposted fromcannellle cannellle viagoniewicz goniewicz
doubletrouble
9849 e906
Reposted frommorphine morphine viagoniewicz goniewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl